FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny: Hurtownia Art. Przemysłowych „HILLOB” Jarosław Obszyński ul. Admirała Józefa Unruga 156, 81-153 Gdynia.

 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Hurtownia Art. Przemysłowych „HILLOB” Jarosław Obszyński ul. Admirała Józefa Unruga 156, 81-153 Gdynia.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Klient zobowiązany jest dołączyć dokument sprzedaży do zwracanego towaru.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

 8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany przelewem na wskazane konto Kupującego.

 9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 

REKLAMACJA

 1. Hurtownia Art. Przemysłowych „HILLOB” Jarosław Obszyński jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: hillob@hillob.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

 4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  - Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  - Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  - Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: Hurtownia Art. Przemysłowych „HILLOB” Jarosław Obszyński ul. Admirała Józefa Unruga 156, 81-153 Gdynia. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy towar jest wymieniany na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru na konto bankowe Klienta lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

UWAGA!

WARUNKIEM REKLAMACJI ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEJ (USZKODZENIA ITP.) JEST SPRAWDZENIE PACZKI PRZY KURIERZE I PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY PODPISANY PRZEZ KURIERA I ODBIORCĘ. NA PROTOKOLE NALEŻY UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZESYŁKI NP. ZGNIECIONA PACZKA ITP. A TAKŻE EWENTUALNE BRAKI PRODUKTÓW W SZTUKACH. PROTOKÓŁ TEGO SAMEGO DNIA PROSIMY PRZESŁAĆ MAILOWO NA ADRES: hillob@hillob.pl INNE FORMY ZGŁASZANIA REKLAMACJI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!